Đường dây nóng Đường dây nóng

 
Ông NGUYỄN ANH TRIẾT
Trưởng Ban
Di động:    0913 947 974 
Cơ quan:  0643 855 749 
 
Bà Nguyễn Trúc Chi
 Chánh Văn phòng
Di động:   0908 846 583
Cơ quan: 0643 522 854

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 17919491

Thông báo Thông báo

Góp ý Quy chế hoạt động Khối thi đua các Doanh nghiệp trong KCN

Ngày 15/5/2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1222/QĐ-UBND về việc bổ sung Điểm c vào khoản 2, Điều 3 của Quy định về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua các cụm, khối thi đua thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 3700/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo đó, bổ sung danh sách Khối thi đua các doanh nghiệp trong KCN thành 3 khối thi đua thuộc tỉnh. Danh sách cụ thể theo phụ lục kèm theo.

Ban Quản lý các KCN thông báo đến các Doanh nghiệp một số nội dung liên quan trong công tác thi đua khen thưởng như sau:

1. Đối với các Doanh nghiệp chưa là thành viên Khối thi đua theo Quyết định 1222/QĐ-UBND:

Tiếp tục đăng ký thi đua với Ban Quản lý các KCN để tổng hợp tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thành lập Khối thi đua đối với các Doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn tỉnh.

2. Đối với các Doanh nghiệp là thành viên Khối thi đua theo Quyết định 1222/QĐ-UBND:

- Các thành viên Khối thi đua thực hiện thi đua, khen thưởng hàng năm (thường xuyên) tại đơn vị theo quy chế hoạt động và bình xét thi đua của Khối mình. Quy chế thi đua khen thưởng của Khối sẽ do Ban Quản lý các KCN Quyết định ban hành trên cơ sở nội dung phù hợp với quy định hiện hành về công tác thi đua khen thưởng, và được thống nhất bởi các thành viên của Khối thi đua, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh.

- Ban Quản lý các KCN gửi kèm dự thảo "Quy định về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các khối thi đua đối với các Doanh nghiệp, các Chủ đầu tư và phát triển hạ tầng trong KCN trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu", đề nghị các Doanh nghiệp thành viên Khối thi đua có ý kiến góp ý, gửi về Ban Quản lý các KCN trước ngày 15/6/2018 để tổng hợp.  

Ban Quản lý các KCN triển khai đến doanh nghiệp để biết, thực hiện ./.

Gửi kèm các Quyết định:

- Dự thảo Quy định về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các khối thi đua đối với các Doanh nghiệp, các Chủ đầu tư và phát triển hạ tầng trong KCN trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Quyết định số 3700/QĐ-UBND ngày 27/10/2016

- Quyết định 1222/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của UBND

- Quyết định 04/2018/QĐ-UBND ngày 18/01/2018

 


Thông báo mới Thông báo mới

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Tin Video Tin Video